Uzņēmuma rekvizīti:


SIA New You by OSP Baltic

Vienotais reģistrācijas nr.: 40003855046

PVN maksātāja nr.: LV40003855046

Juridiskā adrese: 

Laktas iela 12, Rīga, LV-1013

Norēķinu rekvizīti:

AS SEB Banka
BIC/SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV 11 UNLA 0055 0000 5848 9

AS Citadele Banka

BIC/SWIFT: PARXLV22 / Konts: LV 05 PARX 0020 4169 9000 1

Kontakti

rakstiskai saziņai - e-pasts: info@newyou.lv
saziņai:  +371 29 36 67 59

Biroja darba laiks

Darbdienās: 10:00 - 17:00

Sestdien un svētdien jaunu ideju un iedvesmas meklējumos!

* klientu ērtībam automašīnu iespējams novietot pie mūsu biroja telpām.

*citā laikā pēc individuālas vienošanās